Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://psm.szczebrzeszyn.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 03.02.2021. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30. 03. 2021.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 03. 02. 2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Józef Tokarz, adres e-mail: jtokarz@psm.szczebrzeszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 535 97 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Obsługa osób niepełnosprawnych Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I. st. im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

    • korzystania z poczty elektronicznej – sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl
  •  telefonicznie – nr 84 535 97 62

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl, w formie papierowej na adres Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie lub telefonicznie ( 84 535 97 62).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie
ul. Zamojska 70 C, 22-460 Szczebrzeszyn
wejście od strony parku.

Do budynku prowadzi wejście od strony parku. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach po prawej do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. W holu głównym na naprzeciw portierni znajduje się winda z dostępem do każdej kondygnacji budynku. Osoba na wózku może poruszać się po całej powierzchni budynku, wszystkich korytarzach i pokojach. Toalety dostosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Data dodania: 2021-02-03 14:34:30
Data edycji: 2021-03-30 18:23:22
Ilość wyświetleń: 85
Motto
naszej
szkoły

"Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń"

Eleanor Roosevelt

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej