Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia naszej szkoły

W atmosferze historycznej tradycji kultury, dzięki chęciom i umiejętnościom ludzi 1 stycznia 1957 roku powstało Państwowe Ognisko Muzyczne w Szczebrzeszynie, którego kierownikiem był Stefan Wolicki.  W kolejnych latach pod kierownictwem Mariana Wolickiego poszerzało ofertę kształcenia o kolejne instrumenty, umacniając swoją pozycję w regionie, jako jedyna placówka dająca możliwość kształcenia muzycznego. Dzięki staraniom  i umiejętnościom organizacyjnym mgr Arkadiusza Czajki absolwenta Akademii Muzycznej w Krakowie, na bazie Państwowego Ogniska Muzycznego w Szczebrzeszynie w roku 1980 została utworzona filia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Zamościu. Kierownikiem filii mianowano Arkadiusza Czajkę. Siedzibą szkoły była synagoga żydowska. W czerwcu 1981 roku nastąpiła przeprowadzka do wynajmowanego od osoby prywatnej budynku przy ulicy Zamojskiej 5. Nowa baza szkoły o lepszych warunkach lokalowych, poprawiła warunki pracy i nauki, stworzyła możliwość dalszemu rozwojowi szkoły.

 

W wyniku czynionych starań na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 czerwca 1982 roku powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie, jako samodzielna jednostka budżetowa. Była drugą szkołą muzyczną w regionie zamojskim i jedyną w Polsce, w mieście liczącym ok. 5 tysięcy mieszkańców. Dyrektorem został mgr Arkadiusz Czajka.

 

Działalność dydaktyczna i koncertowa, unowocześnianie bazy szkoły, poszerzanie oferty kształcenia o nowe instrumenty, zapewnienie profesjonalnego kształcenia przez w pełni wykształconą kadrę przyniosło efekty w postaci rosnącego zainteresowania kształceniem muzycznym uczniów naszego regionu.

 

Dalszy rozwój szkoły, owocujący sukcesywnym zwiększaniem liczby uczniów szkoły, poszerzaniem zatrudnienia kadry pedagogicznej przyczynił się do rozważań i poszukiwań nowej lokalizacji dla szkoły muzycznej, spełniającej wymagania lokalowe i stwarzającej w dalszej perspektywie jej dalszą rozbudowę. Przeprowadzka stała się faktem w roku 1993. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie zlokalizowana została przy ul. Zamojskiej 56 w Szczebrzeszynie w budynku wydzierżawionym od Gminnej Spółdzielni i adaptowanym na cele szkoły. W budynku tym mieści się do dnia dzisiejszego.

 

O osiągnięciach artystycznych szkoły świadczą liczne dyplomy, nagrody zdobyte na konkursach, fotografie, nagrania wideo, absolwenci rozsiani w Polsce trwający w tym zawodzie oraz pamięć ludzi, którym dostarczono wzruszeń podczas koncertów.

 

14 października 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych, nadał naszej szkole imię Karola Namysłowskiego. Na tą uroczystość przybyli: pani Jadwiga Kiszczak - wizytator regionu lubelskiego, Jerzy Banaszkiewicz - zastępca burmistrza, Henryk Matej - starosta zamojski oraz grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz emerytowani nauczyciele - panie Wanda Olszewska i Teresa Wiśnicka, przedstawiciele rady rodziców - Ireneusz Bednarz i Katarzyna Kuźma oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Wszystkim zgromadzonym przybliżona została sylwetka patrona w formie prezentacji słowno - multimedialnej, którą przygotowały panie Agnieszka Zarychta - Kitka i Katarzyna Kuchta. Następnie pani wizytator przystąpiła do uroczystego odczytania aktu nadania szkole imienia oraz dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i odsłonięcia wizerunku Karola Namysłowskiego. Obecnie szkoła nosi nazwę - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie.

 

Od 1 stycznia 2016 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego mieści się przy ulicy Zamojskiej 70 C w dawnym internacie usytuowanym obok kompleksu szkolnego Zamoyskich. Budynek został gruntownie wyremontowany i przystosowany do potrzeb szkoły muzycznej. Jest to budynek wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Siedziba w latach 1963 - 1981 (synagoga żydowska)

 

Pierwsza siedziba szkoły muzycznej przy ulicy Zamojskiej 5 (od roku 1981)

 

Siedziba w latach 1993 - 2015 przy ulicy Zamojskiej 56

 

Obecna siedziba szkoły przy ulicy Zamojskiej 70 C (od 1.01.2016 r.)

Data dodania: 2021-02-09 19:33:10
Data edycji: 2021-02-11 11:35:46
Ilość wyświetleń: 24
Motto
naszej
szkoły

"Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń"

Eleanor Roosevelt

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej